1. نسیبه نژادمقبلی , ابوالفضل مساعدی , محمود آذری , کاظم اسماعیلی , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص‌های SPI و SPEI و ارتباط آن‌ها با خشکسالی منبع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت) , چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
 2. سمیه ویسی یزدی , علیرضا فریدحسینی , ابوالفضل مساعدی , بررسی همبستگی خشکسالی‌های هواشناسی و آب‌زیرزمینی در دشت مشهد , شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
 3. علیرضا فریدحسینی , استخراج مقادیر بارش توسط ادغام داده های TRMM و MSG , اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 4. علیرضا فریدحسینی , بررسی الگوریتم تمایز ابر و ذرات معلق در هوا با استفاده از داده های سنجنده CALIPSO , اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 5. مهران قالی چی , روزبه شاد , علیرضا فریدحسینی , به کارگیری تکنولوژی لایدار جهت ساخت مدل رقومی زمین , اولین همایش بین المللی سومین همایش ملی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
 6. مهران قالی چی , روزبه شاد , علیرضا فریدحسینی , به کارگیری فناوری لایدار هوابرد در ساخت مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی , چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۹
 7. علیرضا فریدحسینی , واسنجی خودکار مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS با استفاده از الگوریتم فراکاوشی بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) )مطالعه موردی : حوضه آبریز سد کارده( , دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
 8. علیرضا فریدحسینی , تهیه نقشه نیاز آبی آفتابگردان به روش زمین آمار و با استفاده از GIS , اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
 9. سمیه آقائی , علیرضا فریدحسینی , امین علیزاده , حامد گازرانی , ارزیابی تاثیر سناریوهای مدیریتی بر منابع آب مشهد-چناران با استفاده از مدلweap , پنجمین سمینار دوسالانه منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 10. زهره کوماسی زاده , علیرضا فریدحسینی , کامران داوری , امین علیزاده , صلوی تبار , مکانیزم عرضه و تقاضای آب در حوضه اترک از دیدگاه توسعه پایدار منابع آب , پنجمین سمینار دوسالانه منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 11. محمدرضا احمدیان , علیرضا فریدحسینی , بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری , پنجمین سمینار دوسالانه منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 12. محمدصادق غضنفری مقدم , امین علیزاده , محمد موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , محمد بنایان اول , هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور , پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 13. آرزو حسیبی , سعیدرضا خداشناس , علیرضا فریدحسینی , بررسی مدلهای آبشستگی لوله های بستری وارائه مدل آماری جدید , ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 14. علیرضا فریدحسینی , بررسی اثر توسعه کشاورزی بر منابع آب دشت مشهد با نرم افزار WEAP , دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
 15. زینب یوسفی تلابنی , E. Amiri , حسین انصاری , علیرضا فریدحسینی , برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES - Maize , The 2 nd International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 16. زینب یوسفی تلابنی , ابراهیم امیری , حسین انصاری , علیرضا فریدحسینی , برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie , دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 17. زینب ملائی چری , کامران داوری , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری , تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی , دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۴
 18. سید حسن موسوی فضل , علیرضا فریدحسینی , بیژن قهرمان , پهنه بندی اراضی قابل توسعه آبیاری تحت فشار استان سمنان به کمک روشهای زمین آمار بر اساس کیفیت آب(مطالعه موردی:دشت مغان) , چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۵
 19. نرگس خاتون دولت آبادی , علیرضا فریدحسینی , کامران داوری , ابوالفضل مساعدی , برآورد جریان پایه با استفاده از روش های فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار BFI_3.0، مطالعه موردی: بخشی از حوضه مهارلو-بختگان , سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
 20. جواد امیدوارپس حصار , کامران داوری , صالح ارشد , محمد موسوی بایگی , مرتضی اکبری , علیرضا فریدحسینی , برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل متریک , نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
 21. نسرین سیاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول , مسعود رضا حسامی کرمانی , علیرضا فریدحسینی , پیشبینی تغییرات اقلیم در حوضه کشف رود استان خراسان طی دوره های آماری با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری , مدلسازی گیاه آب خاک و هوا , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۳